Úvodní strana » Ubytování » Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky pro poskytování rekreačních služeb na Chatě Edison

1. Smluvní strany

1.1. Smluvní vztah vzniká mezi společností Chata Edison s.r.o., Údolní 5, 602 00 BRNO, provozovna Chata Edison, Karlov pod pradědem, IČ 27750507 (dále jen poskytovatel) a zákazníkem na základě písemné "Smlouvy o poskytnutí služeb" (dále jen Ubytovací poukaz). Rezervace těchto služeb je poskytovatelem zaručena na základě "Smlouvy o rezervaci" (dále jen Rezervace), s níž zákazník vyjadřuje svůj bezvýhradný souhlas uhrazením předepsané zálohy nebo jakékoli její části.

1.2. Poskytovatel je oprávněn poskytovat ubytovací a hostinské služby v objektu Chata Edison v Karlově pod Pradědem a případně i drobné doplňkové služby.

 

2. Cena a platební podmínky

2.1. Cena služeb je dána ceníkem, který je vydáván poskytovatelem a jeho platnost je ode dne vydání do dne, kdy je vydán ceník nový. Všechny ceny jsou včetně zákonné sazby DPH.

2.2. Poskytovatel poskytuje své služby zásadně v týdenních cyklech jako rekreaci s plnou penzí se dnem nástupu v neděli (období hlavní a vedlejší sezony) a se dnem nástupu v sobotu (období hlavní letní a obou mezisezon). Mimořádně jsou poskytovány i rekreační služby v jiných cyklech a v jiném rozsahu.

2.3. Ubytování, jehož kvalitativní typ je určen v Ubytovacím poukaze, je:

2.3.1. Pokoje s vlastním sociálním zařízením (komfort)na pokoji pro 2 - 3 osoby. Jsou vybaveny vlastním sprchovým koutem, WC a umyvadlem. Lůžka jsou řešena jako válendy,někde palandy nebo rozkládací lůžka. Pokoje standart+ jsou s koupelnou (wc je na patře) a pokoje standart jsou se soc.zařízením na patře.

2.3.2. Standardní pokoje pro 3 - 8 osob. Lůžka jsou řešena jako válendy a postele s palandami.

2.3.3. Vedoucí objektu Chaty Edison je oprávněn v případě potřeby na místě změnit pokoj, který byl uveden v Ubytovacím poukaze. Při změně typu pokoje poskytne poskytovatel zákazníkovi slevu odpovídající rozdílu mezi zaplacenou cenou a cenou poskytnutého ubytování. Rozdíl je vrácen zákazníkovi na základě vyúčtování do 30 dnů ode dne ukončení pobytu.

2.4. Stravování

Stravování je poskytováno jako plná penze ( nebo polopenze) tak, že u týdenních pobytů začíná plná penze večeří první den pobytu a končí snídaní(polopenze,obědem plná penze) poslední den pobytu. Snídaně je podávána formou bufetu (mimořádně i jinak),toto se však netýká lyžařských kursů a škol v příropdě , obědy a večeře formou jednotného menu. Jídelní lístek je připravován na týden dopředu. Poskytovatel si vyhrazuje právo jeho operativní změny dle aktuálního stavu zásobování. Jakékoli speciální požadavky na stravu je třeba řešit individuálně a předem. Poskytovatel není povinen, vzhledem k vybavení objektu, poskytovat jakékoli dietní nebo individuální stravování.

2.5. Pobyt

Rekreační pobyt mimo týdenní cyklus se řídí odlišnými cenami.. Při pobytech delších než jeden týden je cena dána cenou za Týdenní cyklus dělený sedmi krát skutečný počet dnů.

V den střídání týdenních cyklů je možné si objednat pouze polopenzi.

2.6. Cena zahrnuje:

2.6.1. Ubytování na pokoji dle dohody,uvedenou stravu na Vouchru nebo dle emailové objednávky, spotřebu vody, el.energie, lůžkoviny,

2.7 Cena nezahrnuje:

2.7.1. Pojištění rekreantů a místní poplatky obci (místní poplatek je 19 kč/os/den  platí pro osoby nad 18 let a do 70 let)

2.7.2. Jakékoli nápoje a další služby vyjma pitného režimu pro ŠVP a LVK

2.8. Platební podmínky.

2.8.1. Poskytovatel má právo na úhradu předpokládané plné ceny objednaných služeb formou záloh, a to před jejím poskytnutím. Je oprávněn požadovat uhrazení 1. zálohy ve výši 40% z předpokládané ceny do 7 dnů ode dne vystavení Rezervace. V případě neuhrazení této zálohy v plné výši je rezervace automaticky zrušena. Dnem uhrazení se rozumí den připsání finančních prostředků na účet společnosti. Dále má poskytovatel právo na uhrazení 2. zálohy ve výši zbývajících 60% procent z předpokládané ceny nejpozději 30 dnů přede dnem nástupu na rekreaci.

2.8.2. Uhrazením zálohy nebo jakékoli její části vyjadřuje zákazník svůj bezvýhradný souhlas s podmínkami uvedenými v Rezervaci a dále s těmito Všeobecnými podmínkami pro poskytování služeb. Na základě uhrazení plné výše předpokládané plné ceny vystaví poskytovatel zákazníkovi Ubytovací poukaz. Tento ubytovací poukaz je zákazník povinen předložit v den nástupu vedoucímu(í) chatě Edison, který mu na základě tohoto Ubytovacího poukazu přidělí ubytování a poskytne další objednané služby.

2.9. Storno poplatky

2.9.1. Zákazník je oprávněn zrušit Rezervaci nebo Ubytovací poukaz bez udání důvodu nebo se nedostavit v nástupní den na Chatu Edison. Za zrušení Rezervace nebo Ubytovacího poukazu považují poskytovatel i zákazník i nezaplacení kterékoli ze záloh v předepsaném termínu. V tomto případě zákazník souhlasí s uhrazením storno poplatku poskytovateli. Jeho výše je závislá na dni, kdy se poskytovatel o tomto zrušení dozví. Výše storno poplatku je následující:

  • zrušení pobytu méně než 14 dní před nástupem na pobyt činí storno poplatek 40% z celkové ceny pobytu nebo výši uhrazené zálohy

 Všeobecné podmínky

Tyto Všeobecné podmínky jsou neoddělitelnou součástí Rezervace a Ubytovacího poukazu a jsou pro poskytovatele a zákazníka závazné. Jakákoli výjimka je možná pouze v písemné formě, po dohodě poskytovatele a zákazníka

Nástupy na pobyty

Nástupy na pobyty jsou v době 16.00 - 18.00 hodin. V 16.00 hodin je provozovatel povinen mít připraveno vše potřebné dle provedené rezervace tak, aby nedošlo k časovým prodlevám při ubytování hostů. Při hromadných akcích se doba nástupu stanovuje na základě smluvní dohody v písemné podobě. Při nástupu na pobyty se doplácí zbylá část úhrady za pobyt a provádí se administrativní úkony. Pokud chcete přijet později sdělte nám to do e-mailu, děkujeme.

Během trvání pobytů

Po dobu pobytů jsou hosté povinní se řídit provozním řádem umístěným na přístupném místě v areálu střediska. Hosté jsou povinni respektovat soukromí jiných rekreantů a přizpůsobit svoje chování tak, aby neomezovali svým hlukem nebo nevhodným chováním ostatní. Ve vnitřních prostorách a v pokojích je kouření zakázáno. Kouřit se může pouze ve venkovních částech areálu.

Odjezdy

Pokoje musí být uvolněny nejpozději do 10-ti hodin v den odjezdu. Klíče od pokojů se odevzdávají na recepci chaty nebo na místě předem dohodnutém při nástupu na pobyt.

Domovní řád

CHATA EDISON“  vydává pro provoz a pobyt v rekreačním objektu „CHATA EDISON“ toto nařízení:

1) Přísný zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm v celém objektu! 

2) Přísný zákaz pokládání či sušení jakýchkoliv předmětů na akumulačních kamnech! 

3) Při nástupu jsou ubytování povinni ustanovit svého nástupce, který řádně převezme a následně předá zpět objekt zástupci rekreačního objektu na základě podepsaného předávacího protokolu. 

4) Ubytování probíhá v den příjezdu od 16:00 do 18:00. V den odjezdu je třeba se vystěhovat do 10:00. 

5) Během pobytu nepřemisťujte nábytek z místnosti do místnosti. 

6) Po domluvě se správcem je možno využít posezení s krbem. 

7) Zákaz vstupu na půdu a do sklepa.

 8) Odpad, který vznikne při pobytu, třiďte do pytlů připravených u popelnic (plasty, papír), ostatní odpad vhazujte do popelnic. 

9) Zákaz nechávání zbytků potravin. 

10) Je nutno dodržovat noční klid po 22.00. 

11) Veškeré závady je potřeba (dle jejich povahy) okamžitě či při předání objektu nahlásit kontaktní osobě. 

12) Při problémech se obraťte na kontaktní osobu. 

13) V případě poškození majetku rekreačního objektu bude účtována úhrada škody v plném rozsahu. 

14) Při nedodržení výše uvedených bodů rekreační objekt okamžitě zruší další pobytu bez jakékoliv náhrady nocležného či náhradního ubytování.

 

Tyto všeobecné podmínky jsou platné od 1. 9. 2016